Regulamin

Regulamin sklepu Plandeki Polskie

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH 

Dział I. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży w systemie zamówień internetowych, zwanym dalej „Systemem”, prowadzonym w ramach strony internetowej www.palndekipolskie.pl
 2. W ramach Systemu prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż artykułów typu plandeki samochodowe, przemysłowe oraz osłony na altany .
 3. Podmiotem prowadzącym sprzedaż w ramach Systemu jest toreb sportowych, podróżnych oraz medycznych NIP 7551807601, REGON 161608923, PRO-TEHT Wojciech Wojtala; ul. Strzelecka 1/10; 47-320 Gogolin; zwany dalej „Sprzedającym”.
 4. Adres e-mail Sprzedającego: sklep@pro-teht.pl tel.: 77 474 92 19
 5. System przeznaczony jest do dokonywania zakupu towarów przez podmioty nie będące Konsumentami w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego (osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową).
 6. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  a) Zamawiający – osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedającym umowę sprzedaży – Zamówienia poprzez System,
  b) Zamówienie – złożenie za pośrednictwem Systemu przez Zamawiającego woli zawarcia ze Sprzedającym umowy kupna-sprzedaży wskazanych
      produktów, dostępnych w ramach Systemu,
  c) przyjęcie Zamówienia przez Sprzedającego do realizacji – zawarcie umowy sprzedaży,
  d) dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Informacje o produktach zawarte na stronie internetowej https://plandekipolskie.pl, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Koszt dostarczenia przesyłki z zamówionym przez Zamawiającego towarem pokrywa Zamawiający.
 9. Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie w związku z realizacją Zamówienia faktur elektronicznych. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail Zamawiającego podany przez niego w celu złożenia zamówienia lub załączona do przesyłki.
 10. Podane w ramach strony internetowej https://plandekipolskie.pl, ceny produktów są cenami brutto  i są wiążące w momencie złożenia Zamówienia.
  W procesie składania Zamówienia podawana jest przez System również, odnosząca się do tego zamówienia, całkowita kwota brutto, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić.
 11. Do korzystania z Systemu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty elektronicznej.
 12. Podane przez Zamawiającego konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu powinny być jego własnością, bądź też Zamawiający powinien mieć upoważnienie do korzystania z nich.
 13. Zamawiający lub inny podmiot korzystający z Systemu ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane.
 14. Administratorem danych osobowych Zamawiającego, będącego osobą fizyczną, podanych w celu złożenia zamówienia, jest Sprzedający. Szczegółowa informacja o ich przetwarzaniu udostępniana jest przy ich podawaniu przez Zamawiającego.

Dział II. Składanie Zamówień

 1. Złożenie Zamówienia następuje po podaniu żądanych przez System niezbędnych do jego realizacji danych oraz kliknięciu przez Zamawiającego
  na przycisk „Kupuję i płacę” w ostatnim etapie składania Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający potwierdza telefonicznie lub poprzez e-mail jego przyjęcie.
 3. Zamówienia, których złożenie albo przyjęcie do realizacji nie zostaną potwierdzone przez Sprzedającego w ciągu dwóch dni roboczych, nie będą realizowane.
 4. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności danych podanych przez Zamawiającego lub inny podmiot dokonujący Zamówienia, braku przestrzegania zasad Regulaminu przez Zamawiającego lub inny podmiot dokonujący Zamówienia a także w przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, w szczególności w wyniku braku towaru
  w magazynie w zamawianej ilości, zarządzenia organu państwowego lub siły wyższej.

Dział III. Przyjęcie Zamówienia do realizacji

 1. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji z chwilą wpływu i zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego. 
 2. W przypadku gdy deklarowane przez Zamawiającego miejsce dostawy towaru znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowym warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest akceptacja przez Zamawiającego kwoty kosztów dostawy zaoferowanych przez Sprzedającego
  a wynikających z aktualnej taryfy przewoźnika, za pośrednictwem którego ma nastąpić dostawa towaru.
 3. Sprzedający, w przypadku braku zamówionych produktów w magazynie, w momencie wpływu środków na konto Sprzedającego, może zaproponować Zamawiającemu wybór jednej lub kilku z następujących możliwości dalszego postępowania:
  a) opóźnienia wysyłki zamówionego produktu o ilość dni podaną przez Sprzedającego,
  b) zmianę Zamówienia,
  c) rozwiązanie umowy albo odstąpienia od umowy w całości lub części dotyczącej brakujących produktów w terminie 3 dni roboczych od dnia
      wpływu środków na konto Sprzedającego.
 4. Brak wyboru przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych jakiejkolwiek z możliwości wymienionych w pkt 3 będzie uznany za odstąpienie od umowy w całości.
 5. Wyjątek stanowią produkty oznaczone jako produkty na zamówienie – w przypadku zakupu takiego produktu, przystępujemy do realizacji Zamówienia w terminie do 7 dni roboczych.
 6. W razie zmiany Zamówienia, rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy, wpłacona przez Zamawiającego kwota przelewu, zostanie zwrócona
  w terminie 3 dni roboczych na konto wskazane przez Zamawiającego. W razie braku  podania przez Zamawiającego rachunku bankowego do zwrotu wpłaconych środków kwota ta zostanie zwrócona na konto, z którego został dokonany uprzednio jej przelew.

Dział IV. Dostawa zamówionego towaru

 1. Koszty dostawy zamówionego towaru pokrywa Zamawiający.
 2. Zamówione towary dostarczane są do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Dostawa zamówionego towaru następuje na adres wskazany przez Zamawiającego.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedającego towaru przewoźnikowi przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do jego wydania Zamawiającemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Termin dostawy produktu do klienta wynosi do 4 dni roboczych, chyba że w trakcie składania zamówienia ustalony został krótszy termin.

Dział V. Reklamacje

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 2. W razie ujawnienia się wady  towaru, istniejącej w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikłej z przyczyny tkwiącej
  w towarze, Zamawiający powinien w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu wykrycia wady, pisemnie pocztą elektroniczną, na adres sklep@pro-teht.pl zawiadomić Sprzedającego o tym fakcie, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
 3. Zawiadomienie Zamawiającego o ujawnieniu się wady towaru powinno zawierać w szczególności:
  a) dokładne oznaczenie towaru, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk,
  b) wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży towaru, podlegającego reklamacji (faktury lub paragonu),
  c) wskazania wady towaru,
  d) wskazania terminu ujawnienia się wady,
  e) precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada towaru.
 4. W razie braku spełnienia przez zawiadomienie o ujawnieniu się wady towaru wymogów, o których mowa w pkt 3, Sprzedający informuje Zamawiającego o konieczności jego uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych pod rygorem uznania zawiadomienia za niezłożone.
 5. Reklamacje powinny być składane pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@pro-teht.pl. Powinny zawierać, oprócz danych wskazanych w pkt 3:
  a) wskazanie żądania Zamawiającego (naprawa towaru, dostarczenie towaru wolnego od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy),
  b) wskazanie faktów i dowodów potwierdzających, że wada istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikła z przyczyny
      w towarze w tej samej chwili.
 6. Do reklamacji powinny zostać załączone dowody, o których mowa w pkt 5 lit. b.
 7. W razie braku spełnienia przez reklamację wymogów, o których mowa w pkt 5 – 6,  Sprzedający informuje Zamawiającego o obowiązku uzupełnienia reklamacji w terminie 5 dni roboczych pod rygorem jej odrzucenia.
 8. Zamawiający powinien telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodnić ze Sprzedającym najdogodniejszy dla obu stron sposób przesłania towaru objętego reklamacją, celem dokonania jego oględzin przez Sprzedającego oraz dokonania rozstrzygnięcia co do żądania Zamawiającego.
 9. Koszt dostarczenia Sprzedającemu towaru do oględzin, o których w pkt 8, oraz innych innych dowodów pokrywa Zamawiający składający reklamację. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego koszty te zostaną zwrócone Zamawiającemu w zakresie w jakim były niezbędne do wykazania istnienia przesłanek uzasadniających jej uwzględnienie.
 10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek dostarczonych za pobraniem lub dostarczonych na koszt Sprzedającego.
 11. Reklamacji nie podlega w szczególności towar:
  a) posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji,
  b) który uległ naturalnemu zużyciu,
  c) którego wady powstały po jego dostarczeniu Zamawiającemu, w szczególności wynikające z zewnętrznych uszkodzeń o charakterze
      mechanicznym.
 12. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedającego żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy warunkiem zwrotu wpłaconej za zakupiony towar kwoty jest w przypadku wystawienia faktury na zamówiony towar – odesłanie Sprzedającemu podpisanej faktury korygującej.
 13. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia.

Dział VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający, będący Konsumentem w świetle Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz.827 tekst jednolity),
  ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając swoje oświadczenie pisemne drogą elektroniczną w terminie 14 dni
  od dnia dostawy.
 3.  Po otrzymaniu towaru, Sprzedający w terminie 14 dni roboczych dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 4.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Dział VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy kupna – sprzedaży zawieraną z Klientem przez Sprzedającego za pośrednictwem Systemu.
 2. Warunkiem dokonania Zamówienia – zakupu  jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu następuje z chwilą pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej https://plandekipolskie.pl . Zmiana nie obejmuje Zamówień już złożonych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.